praxisschmid.de praxisschmid.de

Information

Facharztpraxis Angela Schmid - Betriebsmedizin, Akupunktur, Augenschule

Angela Schmid - Facharztpraxis - Die Medizin kennt viele Verfahren, um das hohe Gut der Gesundheit zu schützen und zu bewahren.

 • Host: praxisschmid.de

  Class: IN

  Ttl: 150

  Type: A

  Ip: 81.169.145.84

 • Host: praxisschmid.de

  Class: IN

  Ttl: 150

  Type: NS

  Target: shades07.rzone.de

 • Host: praxisschmid.de

  Class: IN

  Ttl: 150

  Type: NS

  Target: docks08.rzone.de

 • Host: praxisschmid.de

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: SOA

 • Host: praxisschmid.de

  Class: IN

  Ttl: 150

  Type: MX

  Target: smtp.rzone.de

 • Host: praxisschmid.de

  Class: IN

  Ttl: 150

  Type: AAAA

  Ipv6: 2a01:238:20a:202:1084::